Banner2

Διαφήμιση

Σύντομα Νέα

CISA/CISM Prep courses

Αγαπητά μέλη,

Το ISACA Athens Chapter (www.isaca.gr),  σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τα επίσημα προπαρασκευαστικά σεμινάρια του ISACA International για τις πιστοποιήσεις CISA & CISM.  Τα σεμινάρια διεξάγονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σύμφωνα με την νέα διαδικασία του φορέα, ISACA’s Accredited Training Program, και με το προπαρασκευαστικό υλικό  που δίνει ο ISACA.

CISA Prep Course

Ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου 2019

Ώρες: 9.00-17.00 (24 ώρες)

Εισηγητής: Νικόλαος Δράκος - Deputy Director Internal Audit, National Bank of Greece (CISA, CISM)

Δείτε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε το CISA:

 • Mandatory - gold standard certification for IS/IT Auditors145.000+ certified since 1978
 • 2800+ are employed as CEO, CFO or equivalent executive position
 • 31000+ are Audit Directors, Consultants and Auditors
 • #1 - Best Professional Certification Program Award - SC Awards 2018 RSA Conference
 • # 6 top paying IT certifications* 

CISM Prep Course

Ημερομηνία: 8-10 Απριλίου 2019

Ώρες: 9.00-17.00 (24 ώρες)

Εισηγητής: Νικόλαος Βασιλειάδης - Managing Director, Modprex (PMP®, PRINCE2 AgileTM, ISO 27001, 9001, 20000 Auditor, Lean IT Kaizen, Six Sigma ICBB IATA®, ITIL® Expert, ITIL® Practitioner, RESILIATM Practitioner, CISA, CISM, CISSP, ISEB BCMP, MCSE)

Δείτε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε το CISM®:

 • ISACA's premium certification focused on information security management
 • 42.000+ certified
 • 750+ are CEOs,CFOs or equivalent
 • 2500+ are CIOs, CISOs or equivalent
 • # 2 top paying IT certifications*

*Source

 1. https://www.scmagazine.com/2017-sc-awards-honored-in-the-united-states/article/638123/
 2. http://www.scawardseurope.com/results-2018/
 3. https://www.globalknowledge.com/us-en/content/salary-report/it-skills-and-salary-report/
 4. https://www.cio.com/article/3201151/certifications/the-top-6-governance-risk-and-compliance-grc-certifications.html

Περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις CISA & CISM πατήστε εδώ.

Πληροφορίες/εγγραφές για τα σεμινάρια στην Ελληνοαμερικανική Ένωση: 210-3680907, training@hau.grΠολιτική ΕΙΕΣΠ PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Σκοπός Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι ο προσδιορισμός του τρόπου χειρισμού των αγγελιών προσφοράς εργασίας, οι οποίες αποστέλλονται στο Ε.Ι.Ε.Σ.Π., καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης των μελών του Ινστιτούτου για τις αγγελίες αυτές, σε ευθυγράμμιση με όποιες σχετικές πολιτικές / διαδικασίες / κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπονται από το διεθνές Ινστιτούτο ISACA.

Β. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται σε κάθε μορφή αγγελίας προσφοράς εργασίας που λαμβάνει το Ινστιτούτο, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. ταχυδρομικά, μέσω ηλ. ταχυδρομείου, κλπ.). Επίσης, αναφέρεται σε κάθε μορφή κοινοποίησης των αγγελιών αυτών προς τα μέλη του Ινστιτούτου (π.χ. μέσω ηλ. ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου, κλπ.).

Γ. Δηλώσεις Πολιτικής

1. Λήψη Αγγελιών: Το Ινστιτούτο δέχεται αγγελίες προσφοράς εργασίας προς ενημέρωση των μελών για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Προϋποθέσεις για την κοινοποίηση των αγγελιών αυτών στα μέλη του Ινστιτούτου είναι:
 • Η αγγελία να αναφέρεται σε θέση εργασίας συναφή με τα αντικείμενα δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου (information systems governance, audit, control or security)
 • Η θέση εργασίας της αγγελίας να περιγράφει ως επιθυμητό ή απαραίτητο προσόν την κατοχή πιστοποίησης του ISACA από τον υποψήφιο (CISA ή CISM)
 • Η αγγελία να αναφέρεται σε θέση εργασίας στην Ελλάδα
Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης του αιτήματος του προσφέροντος, με κάθε νόμιμο μέσο, και τη μη αποδοχή / μη κοινοποίηση της αγγελίας, εξετάζοντας τις εκάστοτε λεπτομέρειες αυτής, όπως γνησιότητα αιτήματος αγγελίας, εγκυρότητα στοιχείων αποστέλλοντα, περιεχόμενο αγγελίας, αντικείμενο προσφερόμενης αγγελίας, κ.λπ. Τα σχετικά αιτήματα για κοινοποίηση αγγελιών θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Ινστιτούτου, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: την περιγραφή της θέσης εργασίας, το προφίλ του υποψηφίου και στοιχεία επικοινωνίας
2. Κοινοποίηση Αγγελιών: Το Ινστιτούτο θα προχωρεί στην κοινοποίηση των αγγελιών που λαμβάνει μέσω των εκάστοτε διαύλων επικοινωνίας με τα μέλη του. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι:
 • Μέσω αποστολής της αγγελίας στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αυτή το μήνυμα θα πρέπει να διαφοροποιείται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Ινστιτούτου (π.χ. δεν απαιτείται υπογραφή της Προέδρου και του Γραμματέα), επισυνάπτεται στο μήνυμα η αγγελία και προστίθεται στο σώμα του κειμένου το ακόλουθο κείμενο, ως δήλωση αποποίησης ευθύνης: «Το ΕΙΕΣΠ προωθεί προς ενημέρωση στα μέλη του αγγελίες προσφοράς εργασίας, όπως αυτές λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς, χωρίς να εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων τους, να προσυπογράφει το περιεχόμενό τους ή να προτείνει τις εταιρείες / υπηρεσίες που περιγράφονται εντός των αγγελιών.»
 • Μέσω ανακοίνωσης της αγγελίας στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου (web site). Στην περίπτωση αυτή, το μήνυμα θα παραμένει στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου για 60 ημέρες, εκτός αν ζητηθεί νωρίτερα η απομάκρυνσή του. Η σχετική ιστοσελίδα όπου θα παρουσιάζονται αγγελίες προσφοράς εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την παρούσα πολιτική και την ακόλουθη σημείωση: «Το ΕΙΕΣΠ κοινοποιεί προς ενημέρωση στα μέλη του αγγελίες προσφοράς εργασίας, όπως αυτές λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς, χωρίς να εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων τους, να προσυπογράφει το περιεχόμενό τους ή να προτείνει τις εταιρείες / υπηρεσίες που περιγράφονται εντός των αγγελιών.»
 • Μέσω προσθήκης της αγγελίας σε περιοδική έκδοση ενημέρωσης των μελών (newsletter).

3. Αιτήματα Ζήτησης Εργασίας: Το Ινστιτούτο, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μελών για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, μπορεί να λάβει αιτήματα ανακοίνωσης ζήτησης εργασίας από τα μέλη του. Τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να προέρχεται από μέλος του Ινστιτούτου και να αποστέλλονται μόνο με e-mail στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Ινστιτούτου, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό μέλους (ISACA member ID) του ενδιαφερόμενου. Το Ινστιτούτο θα κοινοποιεί τα αιτήματα αυτά μέσω ανάρτησης του αιτήματος στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου του, όπου θα παραμένει για 60 ημέρες. Το αίτημα είναι δυνατόν να απομακρυνθεί νωρίτερα, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των λεπτομερειών του αιτήματος και την άρνηση δημοσίευσής του.